REGULAMIN
rezerwacji warsztatów wypieku pierników w Piernikarni Mistrza Bogumiła w Toruniu w roku 2018

1. Rezerwacja warsztatów wypieku pierników w Piernikarni Mistrza Bogumiła w Toruniu, z siedzibą główną przy ul. Królowej Jadwigi 24 (pozostałe lokalizacje: ul. Prosta 2, ul. Panny Marii 7), reprezentowanej przez Panią Monikę Jankowską – właścicielkę, zwanych dalej Warsztatami, powinno być składane drogą mailową na adres biura Piernikarni:
biuro@piernikarniatorun.pl lub drogą telefoniczną pod nr tel. 725-011-050 i potwierdzone drogą mailową w ciągu 2 dni roboczych.
2. Zamówienie Warsztatów powinno zawierać:
– datę i godzinę Warsztatu,
– liczbę uczestników oraz przybliżony wiek uczestników,
– język obcy, jeżeli Warsztaty mają być prowadzone w języku innym niż j. polski,
dane kontaktowe Zamawiającego (nazwa szkoły / biura, imię, nazwisko opiekuna / kierownika grupy, telefon kontaktowy).
3. Jeżeli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie,
wówczas Piernikarnia drogą mailową zaproponuje inną datę i godzinę Warsztatów. Zamawiający powinien wyrazić
zgodę na zmianę terminu, bądź zrezygnować z Warsztatów drogą mailową w terminie 2 dni roboczych od
otrzymania odpowiedzi Piernikarni.
W przypadku braku odpowiedzi Zamawiającego w wyznaczonym terminie, przyjmuje się rezygnację z
Warsztatów.
4. Po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego drogą mailową, Piernikarnia potwierdza przyjęcie zamówienia
przesyłając jednocześnie Regulamin rezerwacji Warsztatów w Piernikarni Mistrza Bogumiła, zwany dalej Regulaminem.
Przesłanie Regulaminu Zamawiającemu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z jego treścią przez Zamawiającego.
5. Od momentu potwierdzenia złożonego zamówienia, wraz z przesłaniem informacji o konieczności zapoznania się z Regulaminem, zamówienie uznaje się za złożone.
6. Jeżeli Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych nie zrezygnuje drogą mailową z zamówionych Warsztatów, to
przyjmuje się, że akceptuje treść Regulaminu.

7. Koszt Warsztatów na rok 2018 wynosi:
Bilety grupowe (od 15 osób):
– bilety ulgowe – dzieci/młodzież i studenci (do 26 roku życia) – 10 zł.
(w przypadku grup dzieci i młodzieży na każde 15 osób przypada 1 opiekun gratis).
– bilety ulgowe – emeryci/renciści/nauczyciele – 12 zł.
– bilety normalne – 13 zł.
– bilety ulgowe – dzieci/młodzież niepełnosprawna (do 26 roku życia) – 7 zł.
– bilety ulgowe – osoby dorosłe niepełnosprawne – 10 zł.
Bilety indywidualne (do 15 osób):
– bilety ulgowe – dzieci/młodzież i studenci (do 26 roku życia) – 10 zł.
– bilety normalne – 15 zł.
8. Piernikarnia oferuje Warsztaty w językach obcych, min. w języku: – angielskim, – niemieckim, – rosyjskim, –
hiszpańskim, – francuskim. Koszt Warsztatów w j. obcym to koszt biletów wg obowiązującego cennika + dodatkowo 80 zł za grupę.
9. Jednorazowo w Warsztatach może uczestniczyć do 50 osób.
10. Rezerwacja Warsztatów dla Grup szkolnych i zorganizowanych gwarantowana jest po wpłacie zadatku w wysokości 100,00 zł od każdej grupy na konto bankowe Piernikarni:
Bank Spółdzielczy w Toruniu
42 9511 0000 0000 0725 2000 0020
W tytule płatności należy wpisać datę/daty i godzinę/godziny wizyt w naszej Piernikarni.
11. Rozliczenie zapłaty za Warsztaty uiszczane jest gotówką w Piernikarni, w dniu Warsztatów.
12. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia. Rezygnacja powinna zostać złożona drogą mailową na adres Piernikarni, nie później niż na 30 dni przed ustaloną datą Warsztatów.
13. Jeżeli odwołanie rezerwacji złożone zostanie do 30 dni przed ustalonym terminem Warsztatów, Zamawiającemu przysługuje prawo do całkowitego zwrotu zadatku lub przeniesienia kwoty zadatku na inny, dostępny w Piernikarni
termin.
14. Jeżeli odwołanie rezerwacji złożone zostanie w terminie krótszym niż 30 dni przed ustalonym terminem Warsztatów lub Zamawiający po prostu nie stawi się na warsztatach, kwota zadatku nie jest zwracana Zamawiającemu.
15. Warsztaty rozpoczynają się o godzinie uzgodnionej między stronami. Uczestnicy powinni przybyć do Piernikarni punktualnie o ustalonej godzinie (nie wcześniej i nie później niż Warsztat).
16. Strony ustalają, iż spóźnienie powyżej 20 minut po umówionej godzinie przybycia jest równoznaczne z
rezygnacją z Warsztatu i z koniecznością zapłaty pełnej kwoty za warsztaty.
17. Zamawiający zapewnia we własnym zakresie opiekę dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych orazoświadcza, że przyjmuje pełną odpowiedzialność za osoby uczestniczące w Warsztatach.
18. W przypadku zachowania uczestnika Warsztatów, które zakłócałoby spokój, uniemożliwiało prowadzenie
Warsztatów lub groziło powstaniem szkody, Piernikarnia zastrzega sobie możliwość wydalenia uczestnika, po
wcześniejszym upomnieniu, z obowiązkiem zapłaty ustalonej ceny.
19. Wszelkie spory wynikające z niezastosowania się przez strony do niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane
przez sąd właściwy dla siedziby Piernikarni Mistrza Bogumiła w Toruniu.
W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.