1. Rezerwacja warsztatów piernikarskich w Toruńskiej Piernikarni Mistrza Bogumiła, reprezentowanej przez Panią Monikę Jankowską – właścicielkę, zwanych dalej Warsztatami, powinno być składane drogą mailową na adres biura Piernikarni: biuro@piernikarniatorun.pl lub drogą telefoniczną pod nr tel. 56-621-00-12 lub kom. 725-011-050 i potwierdzone drogą mailową w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia rezerwacji.

2. Zamówienie Warsztatów powinno zawierać:
– datę i godzinę Warsztatu,
– liczbę oraz przybliżony wiek uczestników,
– język obcy, jeżeli Warsztaty mają być prowadzone w języku innym niż j. polski,
– dane kontaktowe Zamawiającego (nazwa szkoły/biura, imię, nazwisko opiekuna/kierownika grupy, telefon kontaktowy).

3. Jeżeli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie, wówczas Toruńska Piernikarnia Mistrza Bogumiła drogą mailową zaproponuje inną datę i godzinę Warsztatów. Zamawiający powinien wyrazić zgodę na zmianę terminu, bądź zrezygnować z warsztatów drogą mailową w terminie 2 dni roboczych od otrzymania odpowiedzi Toruńskiej Piernikarni Mistrza Bogumiła. W przypadku braku odpowiedzi Zamawiającego w wyznaczonym terminie, przyjmuje się rezygnację z Warsztatów.

4. Po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego drogą mailową, Toruńska Piernikarnia Mistrza Bogumiła potwierdza przyjęcie zamówienia przesyłając jednocześnie Regulamin rezerwacji Warsztatów w Toruńskiej Piernikarni Mistrza Bogumiła, zwany dalej Regulaminem. Otrzymanie Regulaminu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z jego treścią przez Zamawiającego.

5. Od momentu potwierdzenia złożonego zamówienia, wraz z przesłaniem informacji o konieczności zapoznania się z Regulaminem, zamówienie uznaje się za złożone.

6. Jeżeli Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych nie zrezygnuje drogą mailową z zamówionych Warsztatów, to przyjmuje się, że akceptuje treść Regulaminu.

7. Koszt Warsztatów na rok 2019 wynosi:

WARSZTATY WYPIEKU PIERNIKÓW HISTORYCZNYCH:

Bilety grupowe (od 15 osób):
• dzieci/młodzież szkolna/studenci (do 26 roku życia) – 12 zł
(w przypadku grup dzieci i młodzieży na każde 15 osób przypada 1 opiekun gratis)
• emeryci/renciści/nauczyciele – 13 zł
• osoby dorosłe – 15 zł
• dzieci/młodzież niepełnosprawna (do 26 roku życia) – 9 zł
• osoby dorosłe niepełnosprawne – 12 zł
Bilety indywidualne:
• dzieci/młodzież i studenci (do 26 roku życia) – 15 zł
• osoby dorosłe – 17 zł

WARSZTATY WYPIEKU I DEKOROWANIA PIERNIKÓW ŚWIĄTECZNYCH:

Bilety grupowe (od 15 osób):
• dzieci/młodzież szkolna/studenci (do 26 roku życia) – 25 zł
• osoby dorosłe – 35 zł
Bilety indywidualne:
• dzieci/młodzież szkolna/studenci (do 26 roku życia) – 30 zł • osoby dorosłe – 35 zł

8. Toruńska Piernikarnia Mistrza Bogumiła oferuje Warsztaty w językach obcych, min. w języku: -angielskim, -niemieckim, -rosyjskim, włoskim, -francuskim. Koszt Warsztatów w j. obcym to koszt biletów wg obowiązującego cennika + dodatkowo 100 zł za grupę.

9. Rezerwacja Warsztatów dla grup szkolnych i zorganizowanych gwarantowana jest po wpłacie zadatku w wysokości 200,00 zł od każdej grupy na konto bankowe Toruńskiej Piernikarni Mistrza Bogumiła:

Alior Bank
91 2490 0005 0000 4500 2094 4920

W tytule płatności należy wpisać datę/daty i godzinę/godziny wizyt w Toruńskiej Piernikarni Mistrza Bogumiła oraz salę, w której odbędą się zajęcia.

10. Zamawiający zobowiązany jest uiścić pozostałą kwotę za Warsztaty piernikarskie gotówką lub kartą płatniczą w biurze Toruńskiej Piernikarni Mistrza Bogumiła z siedzibą w Toruniu przy ul. Panny Marii 7 w dniu Warsztatów.

11. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia. Rezygnacja powinna zostać złożona drogą mailową na adres Toruńskiej Piernikarni Mistrza Bogumiła, nie później niż na 30 dni przed ustaloną datą Warsztatów.

12. Jeżeli odwołanie rezerwacji złożone zostanie do 30 dni przed ustalonym terminem Warsztatów, Zamawiającemu przysługuje prawo do całkowitego zwrotu zadatku lub przeniesienia kwoty zadatku na inny, dostępny w Toruńskiej Piernikarni Mistrza Bogumiła termin.

13. Jeżeli odwołanie rezerwacji złożone zostanie w terminie krótszym niż 30 dni przed ustalonym terminem Warsztatów, kwota zadatku nie jest zwracana Zamawiającemu.

14. Warsztaty rozpoczynają się o godzinie uzgodnionej między stronami. Uczestnicy powinni przybyć do Toruńskiej Piernikarni Mistrza Bogumiła punktualnie o ustalonej godzinie (nie wcześniej i nie później niż Warsztat).

15. Strony ustalają, iż spóźnienie powyżej 15 minut po umówionej godzinie przybycia jest równoznaczne z rezygnacją z warsztatu i z koniecznością zapłaty pełnej kwoty za Warsztaty. W miarę możliwości Toruńska Piernikarnia Mistrza Bogumiła dołoży starań, by Warsztat odbył się w skróconej wersji.

16. Zamawiający zapewnia we własnym zakresie opiekę dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz oświadcza, że przyjmuje pełną odpowiedzialność za osoby uczestniczące w Warsztatach.

17. W przypadku zachowania uczestnika Warsztatów, które zakłócałoby spokój, uniemożliwiało prowadzenie warsztatów lub groziło powstaniem szkody, Piernikarnia zastrzega sobie możliwość wydalenia uczestnika, po wcześniejszym upomnieniu, z obowiązkiem zapłaty ustalonej ceny.

18. Wszelkie spory wynikające z niezastosowania się przez strony do niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Toruńskiej Piernikarni Mistrza Bogumiła. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.